N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סמ״ר ענר שפירא זצ״ל

הבחירה של אילן בלום

כל הערכים המגלמים את היהדות כולה במעשה אחד, פשוט טוב לב אלטרואיסטי.