N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ליעד ואור שלמן

הבחירה של ליאת רבקה שלמן

הבנים שלי (ליעד מפק"צ בסיירת נחל ואור שלמן מ"כ בסיירת פלחה"ן נחל) שהוקפצו ושנלחמו למען המדינה מ-7 באוקטובר