N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אורית וינברג

הבחירה של אורי טנזר

אורית וינברג התגייסה כולה מערב פריצת המלחמה ודואגת לחיילים בגזרה. אורית היא כמו אמא עבור החיילים, למשל פעם הייתי איתה ברכב וחייל התקשר ושאל אותה אם יש לה דרך להביא להם אוכל מאחר שאין להם אוכל בשבת. אורית ישר שלחה טבלה בקבוצה של השכונה וארגנה להם אוכל לשבת. וזו רק דוגמא אחת לטוב לב של אורית.