N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של מיכל חסאן

אני רוצה להשיא משואה לכבוד איש יקר, האיש שיצא מביתו באותה שבת שחורה והשאיר את משפחתו מאחורה ופשוט היה כולו למען מטרה אחת והיא להציל חיים במסיבת הנובה. הוא הציל 750 אנשים שהרוויחו את חייהם בחזרה. הוא פגש אנשים במצבים קשים וראה מחזות נוראים, ועדיין לא נשבר וסיכן את חייו. אני מדליקה משואה לכבודך איש יקר על אומץ וגבורה. אתה ראוי ואני וכל המדינה גאים בך.