N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מירב לשם גונן - בשם כל החטופים ומשפחותיהם

הבחירה של אריה פורטנוי

מירב היא הפה והפנים של כל החטופים ומשפחותיהם שעברו ועוברים גיהנום ותופת מאז 7 באוקטובר. המשואה שתישא מירב גם בזכות עצמה,היא עבור כל החטופים והחטופות וכל הנרצחים ב-7 באוקטובר