N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ד"ר ברוקס רבקה

הבחירה של שלמה אלה

מנהלת מחלקת ילדים בהדסה הר הצופים ורופאה בקהילה ברפואת ילדים. היא עושה ימים כלילות ובמסירות נפש את עבודתה, תוך שהיא מתנדבת גם בקטיף בימים הבודדים של חופשה. בנוסף, היא רופאה בבתי המלון לשירותי רפואה וסעד למפונים בירושלים, תוך שהיא הפכה לחלקם לבת משפחה. אין ראויה ממנה!