N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של עודד חיינה

ממובילי ההסברה הישראלית בעולם. הוא עושה זאת בהתנדבות מלאה, בחיכוך מתמיד מול גורמים עוינים ונושא בגאווה את היותו ערבי ישראלי וציוני לכל דבר ועניין