N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אזרחי מדינת ישראל

הבחירה של גלית טל

את המשואה שלי אני משיאה לכבוד כל אזרחי מדינת ישראל שהתגייסו כדי לסייע ללוחמים, לכל אותם אזרחים שלקחו על עצמם לבשל ולכבס לחיילים הלוחמים. לאלפים שגייסו תרומות וציוד לחיילינו, לעם ישראל שהתגלה ביופיו ובאחדותו. כי עם ישראל חי!