N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

גיבור ישראל רום הכט ז"ל

הבחירה של שרה רוזנר

גיבור ישראל מיחידה 669, נלחם בשג'אעיה. הלך להציל חיילים מגולני ושם נהרג.