N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועם תיבון, ישראל זיו ויאיר גולן

הבחירה של אורטל גלר

האלופים במילואים ובחיים נועם תיבון, ישראל זיו ויאיר גולן

שלושת הגיבורים הללו יצאו באותה השבת ולחמו בגבורה ועצמה, בידיעה שהם מסכנים את חייהם ותוך שיתוף פעולה עם חיילים נוספים בשטח.

החיילים האמיצים שלנו, אלו שלצערנו אינם איתנו עוד ואלו שלחמו בשטח - מעטים מול רבים, הם הכוח והעצמה של העם שלנו, והם גאוותנו הגדולה.