N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיילי צבא הגנה לישראל

הבחירה של חיים קקון

צבא הגנה לישראל שומר עלינו ולכבודם אני משיא משואה ואלוהים ישמור אותם ולתפארת מדינת ישראלללל