N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלון שימריז, יותם חיים, וסאמר טלאלקה

הבחירה של סוזי מוכתר

למרות היותם חטופים אזרו אומץ והחליטו להציל את עצמם

הם כתבו "הצילו" מתבלינים שהיו במקום

הרצון לחופש ולחרות זה יצרו הטבעי של כל אדם

הם לקחו סיכון, חבל שלא הצליח להם

הם סמל ליצרו של כל אדם לחופש וחרות ואין לאף אדם לקחת את החופש של אדם אחר

יהי זכרם ברוך אמן