N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

לוחמות גדוד הטנקים על גבול מצרים

הבחירה של אורן ארזי

לחמו באומץ ובגבורה מול מחבלי הנוחבה והוכיחו לכל הספקנים מי הן הלוחמות בצה"ל

ולא שהייתי זקוק להוכחה.

מצדיע להן ומוקיר את פועלן.