N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

כל חיילי צה"ל שנפלו מאז ה-7.10

הבחירה של בתאל מקייס

כי הם מסרו נפשם למען עם ישראל

נזכור אותם לעד ולא נשכח