N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רותי גרינגליק

הבחירה של מאיר נריה

יש בה תעצומות נפש שלא ניתן להתעלם מהן

בן שנפל ומשפחה מוזיקלית שמאוד אוהבת להרים את הרוח בתקופה המאוד מורכבת