N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בנימין נתניהו ראש ממשלת מדינת ישראל

הבחירה של עם ישראל כולו

למרות כל מי שמנסה להצר את צעדיו הוא מוביל בגאון את המלחמה על כל אויבינו מבית ומחוץ.