N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיים ילין

הבחירה של פרץ שאול

על העמידה ורוח ההתנדבות, הערבות ההדדית כשכל מערכות השלטון קרסו. כמו מתוך הכאב וההרס קבוצות מתוך הציבור המדהים והוכיחו שוב את גדולתו של העם היודע בשעת משבר להתאחד ולעמוד כצוק איתן מול כל אתגר.

חיים ילין היה הקול שהביע אחדות זו.