N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

האחים לנשק

הבחירה של רונית דולב שחם

ההתארגנות המהירה לסיוע לחיילים ואזרחים, כמו גם זיהוי חטופים מיד אחרי ה-7/10 הייתה מופע מרהיב, רחב ורב ממדים של התגייסות החברה האזרחית במקום בו המדינה כשלה והתקשתה להתארגן.