N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של ענת בן שלום

מייד עם פרוץ המלחמה התארגנו לעזרה אזרחית מדהימה יעילה חיונית ומהירה.

הם תיפקדו במקומות שהמדינה נעדרה והכל בהתנדבות.

באמת שמגיעה להם תודה מכולנו.