N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איתן הרצל וקבוצת אחים לנשק

הבחירה של אבי אלבאום

איתן וחבריו הקימו את אחים לנשק על מנת לשמור על צביונה הדמוקרטי של מדינת ישראל וביום פקודה, בשבעה באוקטובר, החלו בהתארגנות אזרחית שלא נראתה כמוה מעולם.

תוך ימים הוקמו שני מרכזים לוגסטיים ובהמשך שלישי והחלו באספקת ציוד נדרש ללוחמים, לאזרחים שנפגעו ולמפונים.