N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עופר דאלי

הבחירה של ערן ברכה

האיש עובד משרד החקלאות! אחראי על ריסוס כל הפרדסים באזור הדרום! בזמן המלחמה סייע לחקלאי הדרום בהפצת תוצרת חקלאית ועזר בניפוק חומרי הדברה לחקלאים! ולתפארת מדינת ישראל