N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רמי דוידיאן

הבחירה של רוני הוכמן

איש גיבור אמיתי!!! שהציל חיים רבים רבים של חבר׳ה צעירים שהיו במסיבת הנובה.

הלך וחיפש במו ידיו. במשך 48 שעות רצופות וגם יותר, שבהן ראה זוועות שאף בן אנוש לא יכול לראות. הציל חיים רבים וחילץ משם עשרות רבות. אפילו נתקל במחבלים והצליח לשחרר מידיהם בחורה מהמסיבה.

היה לא חמוש, בעזרת קור הרוח, אומץ הלב והתושיה הרבה. ויש עוד כמה וכמה שעשו כמוהו ולכולם מגיע להשיא משואה השנה!!!

אני לא מכירה את השמות של כל המחלצים אבל רמי הוא אחד הראשונים שהיו שם ולא עזב את המקום במשך ימים.

גיבור ישראלי אמיתי! ואני מצדיעה לו