N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

צבא המילואים של צה"ל

הבחירה של אילן רדמי

אריות פטריוטים מסרו את נפשם למעננו העסקים קורסים והם במלחמה אין עזרה מהמדינה הכל עליהם המשפחה העסק שנפל. בוודאי שלהם מגיע אין שאלה.