N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של שרה מזרחי

מיד עם פרוץ המלחמה הם התארגנו לעזור במישור האזרחי

הקימו חמ"ל ועזרו בתחומים רבים.

גם לצבא עזרו באיסוף מעילי חורף,מגינים וכו'.