N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ההורים של ענר שפירא ז"ל

הבחירה של נורית תיכון

ענר שפירא ז"ל עמד במיגונית וזרק החוצה רימונים שנזרקן למיגונית. הגן בגופו על האנשים

אחד הרימונים התפוצץ וענר נהרג.

מגיע להוריו להדליק משואה על אומץ ליבו