N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של עמרי מישור

התארגנות התנדבותית מופתית, ענקית ועוצמתית לעזור לעם שלנו בעת צרה.

היוו חלק משמעותי במילוי מקומה של הממשלה הכושלת הקיימת.

הם התשובה הציונית האמיתית