N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי גראוכר

הבחירה של הילה אבגי

לא צריך להכביר במילים, מתנה כזו מדינת ישראל קיבלה כנחמה על המלחמה ותקווה ענקית בלב שעוד יהיה כאן טוב!