N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

טליה רותם, יו"ר נעמת רמת גן בני ברק

הבחירה של שרוני חגית

מפעל של אישה אחת. תומכת ופעילה במטה החטופים משנעת לכל הארץ כל יום. עושה משמרות במטה כל יום פשוט לתפארת המדינה.

אישה שכל מפעל חייה הוא לתת למרות מצב בריאות לא פשוט.