N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ד"ר תמר שלזינגר

הבחירה של פנינה לוי

העובדת הסוציאלית מראש פינה שהצילה את שני הילדים של משפחת עידן, האחים הגדולים של הילדה אביגיל עידן שנחטפה לעזה ביום השבת השחורה ב-7/10/23, כאשר דברה איתם בטלפון במשך 9 שעות בעוד הם הסתתרו בארון. היא עודדה והנחתה אותם עד שהגיעו להציל אותם כאמור לאחר 9 שעות.

מגיע לה פרס ישראל ולהדליק משואה