N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של יהודית שפר

מעריצה אותם על פעולותיהם כנגד ההפיכה המשטרית. וכמובן, על הפעילות המבורכת שלהם מאז השבעה באוקטובר. הם פעלו מאז אוקטובר במקום הממשלה, מתוך ענווה צניעות ומקצועיות.