N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של עירית ברטל

ארגון שחברים בו אנשים אכפתיים המוכנים להקדיש מזמנם ומכספם למען האזרחים שהם המדינה. אנשים מכל גווני הקשת שהתייצבו להילחם למען הצלת האחר - התגייסו בצניעות לשאת את האלונקה שכוסתה בדם אזרחיה. בתוך כל החושך, הכאוס והאבדון הם הדליקו פנס. אחים לנשק סייעו בכל תחום, נטלו יוזמה ויצירתיות מבלי לבקש אגורה מהממשלה, ובשבילי הם קרן אור במדינה