N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של רנה רוזנברג

תגובתם מתחילת המלחמה ועד עצם היום הזה עצומה! הם האכילו, הלבישו ודאגו לכל מחסורם של החיילים. נסעו לכל קצוות הארץ על מנת לדאוג לחיילים ולהשלים ציוד לו היו זקוקים