N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלוף במיל' נועם תיבון, אלוף במיל' ישראל זיו ואלוף במיל' יאיר גולןן

הבחירה של ניצה אשכנזי

שלושתם פעלו בנחישות ובגבורה ביום הטבח הנורא ב-7 באוקטובר כדי לחלץ ניצולים ופצועים מאיזור מסיבת הנובה, וגילו נחישות גדולה בלי חשש להיפגע חלילה. שלושתם כבר לא צעירים ומעשיהם לא היו מובן מאליו. עבורי ועבור רבים הם דוגמא למנהיגות אמיתית. שלושתם ראויים מאין כמותם להשיא משואה ביום העצמאות כי הם סמל למעט הניסים שקרו לנו ביום האכזר ההוא.