N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלמוג בוקר

הבחירה של רויטל חפץ

האיש, עיתונאי, אשר היה הכתובת לכל אנשי הדרום אשר ביקשו מענה, עזרה וסיוע. הוא המקשר המרגיע שנותן יד לכולם.