N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אבי אלבחרי

הבחירה של אלקובי דלית

האבא של החיליים שלנו. בכל זמן דואג להם באהבה, נוסע, מביא ומפנק אותם ללא תנאים.