N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רייצ׳ל גולדברג פולין

הבחירה של איילה מצר

היא לוחמת כבר יותר מ-200 יום כדי לראות את בנה היחיד, הירש.