N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של איילת וינקלר

בשעות שהמדינה עוד לא התעוררה, הם בנו חמ"ל ושלחו צוותים לחלץ אנשים מהבתים בדרום.