N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עם ישראל

הבחירה של שפרה ומשה ערמון

עם ישראל שהתעשת, זקף ראש וללא שהות ולאות הפעיל את החברה האזרחית והצבאית כאשר מנהיגי ונבחרי העם חדלו לתפקד ב-7 לאוקטובר. ההתנדבות והמסירות של כל מי שתרמו ככל יכולתם ואיפשרו לצה״ל להרחיק את הרוע מגבולותינו. עם שסיפוריו הפרטיים מתקבצים למסכת גבורה שעוברת מדור לדור מאירה את דרכו ומגוללת את סיפור תפארת מדינת ישראל.