N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ורד אדחוח

הבחירה של גלית כהן

אמא של כל החיילים. מאז ומתמיד נתנה את נשמתה, ללא קשר למלחמה ומאז המלחמה, עוד יותר. ורד דואגת לחיילים בודדים ולחיילים קרביים. היא הקימה חמ"ל מטורף, שבו היא מארגנת להם ארוחות משלוחים וכל טוב.