N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הקיבוצים וישובי העוטף

הבחירה של חנה לוי

ראוי שעל אפם ועל חמתם של אויבנו יודלקו משואות על כל ההרס וההשחתה. תושבי העוטף הם גיבורים אמיתיים וראוי שבכל ישוב וקיבוץ תודלק משואה.