N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דני קושמרו

הבחירה של נורית תיכון

בשבת השחורה דני קושמרו הגיש מהבוקר מהדורה בלתי נשכחת. אנשים התקשרו, לחשו: "הם מגיעים, אנחנו בחדר או בממד או בתעלה" ודני קושמרו היה גדול מהחיים. בהיסטוריה שנעשית מול עינינו דני קושמרו שלט בשידור, הנחה, הרגיע, שלח את צה"ל לנקודות. הוא סיפר את הסיפור בלי להשתלח, בלי היסטריה, ברוגע, אבל במוחשיות של הרגעים המצמררים שעברו על האנשים. זה היה בלתי נשכח.