N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של אתי שוב

על תפקודם המדהים בעזרה לאזרחים בכל תחום לאחר ה-7 באוקטובר, כשמוסדות המדינה חטפו שיתוק מוחלט!