N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רא"ל הרצי הלוי

הבחירה של רפי כץ

רמטכ"ל לתפארת. הוא מקבל על עצמו את הכישלון ויודע איך לנצח. מגיע לו להדליק משואה לכבוד צה"ל שמנצח.