N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסף חדאד

הבחירה של שמואל מזור

פטריוט אמיתי, אוהב את המדינה ונלחם עבורה. מנסה לחזק את הקשר והשותפות בין יהודים וערבים בארץ.