N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של יהודה אודי דבוש

על כל ההתגייסות והעזרה לעם ישראל. למרות שאיני מסכים איתם פוליטית, כל הכבוד להם.