N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל הגרי דובר צה"ל

הבחירה של נעמי איסטמן

תא"ל דניאל הגרי העביר שלוש פעמים ביום אינפורמציה על אודות צה"ל באופן מתון, הרגיע את התושבים ונסך בטחון שידנו על העליונה. האדם היחיד במדינה שהאמנתי לכל מילה שיצאה מפיו. מגיע לו!