N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נועם תיבון

הבחירה של יעל שרון

גיבור שהציל את משפחתו ועוד אנשים בנחל עוז ב-7 באוקטובר. לוחם בצבא ועבור המדינה והחברה בארץ!