N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ארגון "אחים לנשק"

הבחירה של עומר אור

מיד לאחר השבת השחורה, אחים לנשק ארגנו עשרות אזורי תרומה שהגדול ביניהם במתחם האקספו בתל אביב. אני וכמעט כל מי שאני מכיר היו לפחות פעם אחת באחד מהמתחמים שלהם. הייתי עד לאלפים רבים של דברי מאכל וציוד שנתרמו ואורגנו במתחמים אלו. אני חושב שללא אחים לנשק ההתארגנות האזרחית הייתה הרבה פחות יעילה. לסיכום אני חושב שאחים לנשק תרמו תרומה משמעותית ביותר ושמגיע להם להדליק משואה בגדול!