N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חיילי וחיילות צה״ל

הבחירה של איילת הרשקוביץ

מחרפים נפשם בהגנה על עם ישראל. בלחימה קשה בשתי חזיתות ובכלל, כדי שעם ישראל ישן טוב בלילה. עם ישראל חי.