N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אחים לנשק

הבחירה של צביה גלנדר

שבין רגע החליפו דיסקט ועברו מתנועת מחאה לתנועת ״עמך״ ועזרו בכל תחום שנדרש. בכך נתנו דוגמא והתנעה לעם, להתייצב, לחתור למגע ולתת… ועם היחד ננצח.